Blijf op de hoogte

Volg een cursus bij PE.nl

Lees meer

Algemene voorwaarden

PE.nl bv  Minister Kanstraat 54, 7811 GR  Emmen

Definitie

1.     PE.nl bv vervolgens hierna genoemd als PE.nl bv.

2.    Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan PE.nl bv overeenkomst mondeling of schriftelijk is aangegaan.

3.    Deelnemer is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die deelneemt aan activiteiten die door PE.nl bv zijn georganiseerd.

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen  PE.nl bv, verder te noemen als PE.nl bv en opdrachtgevers betreffende deelname aan of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen, alsmede andere vormen van opleiding, advisering, congressen c.a., in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen ‘opdracht.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door PE.nl bv.
 3. De Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door PE.nl bv zijn aanvaard.

Artikel 2 Aanvang overeenkomst

Overeenkomst met PE.nl bv  komt tot stand door:

Artikel 3 Annulering of verplaatsing

 1. Indien het voor PE.nl bv onmogelijk is een activiteit geheel of gedeeltelijk uit te voeren, behoudt PE.nl bv zich het recht voor de activiteit te verplaatsen naar een nader te bepalen datum dan wel te annuleren. Bij situaties van overmacht (zoals noodweer, vertraging in het verkeer of bij het openbaar vervoer, of persoonlijke omstandigheden bij vertegenwoordigers van PE.nl bv) kan het voorkomen dat PE.nl bv vlak voor of tijdens een cursusdag deze geheel of gedeeltelijk moet annuleren. Indien de dag om die reden geheel geannuleerd gaat worden dan zal het cursus geld voor 100% terug worden gegeven. 
 2. PE.nl bv behoudt zich het recht voor om welke reden dan ook de opdracht te annuleren. verplicht zich in dat geval inspanningen te plegen voor het bieden van een passend alternatief. De opdrachtgever of deelnemer ontvangt hiervan zo spoedig mogelijk bericht.
 3. Wanneer PE.nl bv geen passend alternatief biedt, heeft de opdrachtgever of deelnemer recht op terugbetaling van de kosten.
 4. PE.nl bv behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen een cursus te annuleren of deelname van een opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het door deze aan PE.nl bv betaalde bedrag.
 5. Bij annulering door deelnemer van deelname aan een cursus, training of andere opleiding geldt de annuleringsregeling. Annuleren is alleen mogelijk: – kosteloos tot 20 werkdagen voorafgaand aan de activiteit waarvoor u zich aanmeldt; – tot 10 werkdagen voorafgaand tegen 50% van het aanmeldingstarief; – binnen 10 werkdagen voorafgaand tegen 100% van het aanmeldingstarief.
 6. Uitzondering ingeval van ernstige situaties, dit ter beoordeling door PE.nl bv, wordt een bedrag van € 160,-  in rekening gebracht voor materiaal en locatie kosten.
 7. Bij annulering door de opdrachtgever van de opdracht 20 dagen of langer voor aanvang van de opdracht, is de opdrachtgever verplicht 80% van de kosten te voldoen.
 8. Bij annulering door de opdrachtgever van de opdracht binnen een periode van 20 dagen voor aanvang van de opdracht, is de opdrachtgever verplicht de overeengekomen kosten geheel te voldoen.
 9. Ingeval de opdrachtgever na aanvang van de opdracht tussentijds annuleert of anderszins de uitvoering van de opdracht niet mogelijk maakt, is de opdrachtgever verplicht de kosten geheel te voldoen.
 10. Verplaatsing van de opdracht op verzoek van de opdrachtgever dan wel verplaatsing van deelname aan een cursus, training of andere opleiding, kan uitsluitend tot 20 dagen voor aanvang van de opdracht, met instemming van PE.nl bv, kosteloos geschieden.

Artikel 4 Vervanging

 1. De opdrachtgever/deelnemer kan in overleg met PE.nl bv een ander dan de oorspronkelijk aangemelde persoon aan de cursus of training laten deelnemen.
 2. Lid 1 is eveneens van toepassing indien vervanging binnen 24 uur na annulering van de oorspronkelijke deelnemer aan PE.nl bv wordt medegedeeld.
 3. Vervanging na de start van de cursus of training is niet meer toegestaan. Deze bepaling laat onverlet het recht van PE.nl bv op grond van artikel 3.
 4. Indien een docent van PE.nl bv ziek of door welke oorzaak ook verhinderd is een cursus- of trainingsdag te verzorgen dan zet PE.nl bv een vervanger in. De verplichtingen aan de zijde van de deelnemer of opdrachtgever blijven in dat geval hetzelfde, men kan er geen enkel recht aan ontlenen.
 5. Indien PE.nl bv geen vervanger kan inzetten, dan wordt de dag geannuleerd en treedt artikel 3 in werking.

Artikel 5 Prijzen

 1. Prijzen zijn onverbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 2.

Artikel 6 Betaling

 1. PE.nl bv brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. De opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum in de overeengekomen valuta, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zonder aftrek, korting of compensatie.

Artikel 7 Administratie- en incassokosten

 1. Bij niet tijdige betaling conform artikel 6 lid 1, zendt PE.nl bv een betalingsherinnering met nieuwe uiterste betaaldatum. In dat geval is PE.nl bv bevoegd administratiekosten in rekening te brengen ter hoogte van € 7,50.
 2. Bij achterwege blijven van een tweede tijdige betaling en na de eerste herinnering, is de opdrachtgever bevoegd om het openstaande factuurbedrag te verhogen met administratiekosten zoals bij lid 1 staat vermeld.
 3. Na toepassing van de leden 1 en 2, is PE.nl bv bevoegd de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten ten laste van de opdrachtgever. Daaronder zijn begrepen de kosten van incassobureaus en de kosten en het loon van deurwaarders, advocaten e.d., ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden.

Artikel 8 Opschorting en uitsluiting

 1. PE.nl bv is gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten dan wel deelname te weigeren, indien de opdrachtgever niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, zulks onverminderd de bepalingen van artikel 7.

Artikel 9 Auteursrecht

 1. Het auteursrecht op de door PE.nl bv uitgegeven mailingen, brochures, cursusmateriaal en presentaties berust bij PE.nl bv, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.
 2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PE.nl bv zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

Artikel 10 Privacy en geheimhouding

 1. Registratie en verwerking van gegevens van deelnemers en opdrachtgevers vindt plaats conform de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens. Door het aangaan van een overeenkomst met PE.nl bv wordt toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal PE.nl bv uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten. PE.nl bv zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft.
 2. PE.nl bv is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. 

Artikel 11 Uitvoering en aansprakelijkheid

 1. PE.nl bv verplicht zich de gegeven opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
 2. PE.nl bv aanvaardt uitsluitend aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor schade ontstaan als gevolg van een direct aan PE.nl bv toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de overeengekomen activiteit of door een onrechtmatige daad van PE.nl bv, doch slechts indien deze door de aansprakelijkheidsverzekering van PE.nl bv is gedekt en voor zover de verzekeraar tot uitkering overgaat.
 3. In alle andere gevallen aanvaardt PE.nl bv geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade of kosten van welke aard dan ook.

Artikel 12 Geschillenbeslechting

 1. Partijen zullen bij een opgetreden geschil alvorens de rechter in te schakelen, zich inspannen het geschil in onderling overleg op te lossen, bij voorkeur via mediator. Als onderling overleg of mediator niet tot een oplossing leidt, staat het ieder der partijen vrij het conflict aan de burgerlijke rechter voor te leggen.

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen PE.nl bv en een opdrachtgever of deelnemer is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de Kantonrechter, worden onderworpen aan de bevoegde rechter in plaats door PE.nl bv gekozen.

Artikel 14 Slotbepaling

 1. Verzoeken van opdrachtgever tot (vervolg) werkzaamheden of opdrachten voortvloeiend uit of verband houdend met een eerder door PE.nl bv uitgevoerde opdracht, worden in eerste instantie aan PE.nl bv gericht.
 2. Aanvragen voor het verzorgen van cursussen, trainingen e.d. die een docent of trainer in het kader van zijn werkzaamheden voor PE.nl bv bereiken, worden naar PE.nl bv doorgeleid.
 3. Opdrachtgever onderhandelt over zakelijke aangelegenheden uitsluitend met PE.nl bv.
 4. Andere voorwaarden dan die van PE.nl bv zijn niet van toepassing.